Klub Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

UCZESTNICY SPOTKANIA

 

Partnerzy Klubu:

 

  Romuald Szeliga i Izabela Mościcka (Credit Agricole Bank Polska),

  Herbert Wirth (KGHM Miedź Polska),

  Stanisław Han (Hasco-Lek S.A.),

  Andrzej Woźny (Integer S. A.),

  Marcin Czyczerski (Sitech),

  Ryszard Brząkała (ABC Service),

  Rafał Kociszewski (BRE Bank),

  Grażyna Kilian-Dermańska ( HP Global).

 

Przedstawiciele Uczelni:

prof. Bogusław Fiedor (Rektor),

prof. Andrzej Gospodarowicz (Prorektor ds. Nauki, Rektor-Elekt),

prof. Józef Dziechciarz (Dziekan Wydziału ZIiF),

Edward Bratek (Kanclerz),

Andrzej Idzikowski (Wicekanclerz),

Krzysztof Małys (Kwestor),

Marcin Drzazga (Biuro Karier i Promocji Zawodowej),

Leszek Długołęcki (pełnomocnik Rektora ds. Klubu Partnerów),

Halina Piskorz (Stowarzyszenie Absolwentów WSH, WSE, AE i UE),

Lucyna Wasylina (Biuro Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

 

 

Spotkanie Klubu Partnerów rozpoczęło się degustacją kilku gatunków piwa i markowych produktów (smalec, ciemny chlebek, ogórki kiszone) z Mini Browaru Spiż. Sponsorem był Pan Bogdan Spiż, członek Klubu Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Przybyłych na spotkanie przywitał JM Rektor prof. Bogusław Fiedor i przedstawił osoby z kierownictwa uczelni.

Prezydent Klubu Partnerów Romuald Szeliga, prezes Credit Agricole Bank Polska złożył gratulacje rektorom-elektom  wybranym na kadencję 2012-2016. Poinformował o zorganizowaniu przez Credit Agricole Bank Polska po raz pierwszy Dnia Otwartego. Inicjatywa prezentacji studentom instytucji gospodarczych, ich zasad funkcjonowania, misji i celów strategicznych zrodziła się podczas spotkań partnerów biznesowych instytucji zrzeszonych w Klubie w 2011 roku. Prezydent Romuald Szeliga poinformował, że Dzień Otwarty Credit Agricole Bank Polska uważa za sukces. Odbyły się dla studentów i pracowników wykłady i warsztaty. Na terenie uczelni działał mobilny oddział Banku. Wydarzeniem specjalnie adresowanym dla członków Klubu Partnerów i pracowników uczelni było popołudnie francuskie połączone z prelekcją o winach i serach produkowanych we Francji (i ich degustacją).

 

Podczas obrad Klubu Partnerów podjęto dyskusje na temat:

1.  stworzenia regulaminu fundowania stypendiów dla najlepszych studentów,

2.  partycypacji Partnerów w remontach sal lub dofinansowaniu wyposażenia Centrum Kształcenia Ustawicznego,

3.  udziału Partnerów w projektach badawczych.

Ad 1

JM Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował, że uczelnia chciałaby wspierać finansowo studentów, którzy osiągają najlepsze wyniki nauczania. Istnieje potrzeba sformułowania regulaminu wyboru i przyznawania takich stypendiów. Rektor zaproponował, aby wysokość kwoty stypendium rocznego dla najlepszego studenta wynosiła np. 10 tys. złotych i wypłacana byłaby w miesięcznych ratach, przez 10 miesięcy; Rektor poprosił o zadeklarowanie przez Partnerów przystąpienia do tej inicjatywy. Zaplanowano uroczyście wręczyć stypendium podczas październikowej inauguracji roku akademickiego. Byłaby to okazja do medialnego nagłośnienia współpracy firm zrzeszonych w Klubie Partnerów i uczelni. Prezydent Romuald Szeliga zaproponował, aby Partnerzy zainteresowani uczestnictwem w tym projekcie złożyli w najbliższym czasie deklarację przystąpienia i zadeklarowali kwotę, jaką mogliby wyasygnować na stypendium.  Poproszono, aby na adres mailowy:  leszek.dlugolecki@ue.wroc.pl  w terminie – do końca czerwca 2012 r. przesyłać potwierdzenie przystąpienia do projektu.

Ad 2

Kolejną inicjatywą uczelni zaproponowaną Partnerom do wspólnej realizacji jest współfinansowanie remontów sal dydaktycznych. Kanclerz mgr Edward Bratek i zastępca kanclerza mgr Andrzej Idzikowski poinformowali o potrzebach uczelni w tym zakresie (stworzona jest lista sal wymagających remontu). Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował również o finalizacji (na przełomie sierpnia i września) budowy nowego obiektu uczelni tzw. Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum będzie miejscem, w którym realizowanie będą m.in. studia podyplomowe. Konieczne będzie wyposażenie sal w aparaturę informatyczną, itp. Instytucjom, które będą zainteresowane wsparciem finansowym tej inicjatywy, w ramach podziękowania zostanie przygotowana specjalna tablica honorowa informująca o darczyńcach.

Ad 3

Prof. Andrzej Gospodarowicz zapoznał zebranych z nowymi możliwościami tworzenia – przez uczelnie akademickie – nowych kierunków kształcenia. Zaprosił do udziału w tworzeniu programów kształcenia, a także krytycznej weryfikacji już istniejących programów. Planuje się uwzględniać w procesie dydaktycznym (w kilku spotkaniach ze studentami) uczestnictwo praktyków gospodarczych. Zaprosił także do uczestnictwa kadry pracowników w oferowanych na uczelni studiach podyplomowych, które mogą być dedykowane i uwzględniać potrzeby rozwoju kadry przedsiębiorstwa. Uczelnia już realizuje zamawiane przez KGHM Polska Miedź SA specjalne studia podyplomowe. Uczelnia jest także otwarta na nowe przedsięwzięcia np. obecnie dla pracowników Getin Holding realizowane są studia doktoranckie.

Prof. Bogusław Fiedor zaproponował jako nowa formę współpracy przystąpienie instytucji zrzeszonych w Klubie Partnerów do projektów badawczych realizowanych przez pracowników uczelni. Jednym z nich jest projekt dr. Piotra Bednarka i zespołu w składzie mgr Anna Glińska i mgr Michał Dyk    pt.: ,,Efektywne systemy kontroli zarządczej'' projekt ma na celu określenie jak organizacje w różnych krajach skonfigurowały swoje systemy zarządzania i kontroli oraz jaki to ma wpływ na ich wyniki działalności. Rektor poprosił o współpracę.

Marcin Drzazga pełniący obowiązki kierownika Biura Karier i Promocji Zawodowej poinformował o działaniach podejmowanych w Biurze, m.in. udostępnia informacje o pracodawcach i ich ofertach na naszej stronie internetowej, w katalogu ofert pracy i praktyk oraz podczas spotkań ze studentami, organizuje spotkania informacyjno-rekrutacyjne, które umożliwiają pracodawcy reklamę marki oraz pozyskanie dokumentów aplikacyjnych od osób zainteresowanych podjęciem współpracy, dwukrotnie w trakcie roku akademickiego (edycja wiosenna i jesienna) organizuje Targi Pracy, znane pod hasłem: „Spotkanie z Pracodawcą”, które umożliwiają kolejne spotkanie z ogromną rzeszą studentów i absolwentów poszukujących zawodowych wyzwań. Dodatkowo Biuro prowadzi rekrutacje i wstępną selekcję na stanowiska (według potrzeb firm) oraz udostępnia studentom informacje o programach stażowych, warsztatach, szkoleniach, konkursach oraz innych możliwościach zgłaszanych przez firmy.

Po wystąpieniach wynikających z programu posiedzenia był czas na rozmowy kuluarowe.

           

fotografia: Lucyna Wasylina

redaktor naczelna pisma uczelnianego PORTAL

POWRÓT