Klub Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Moderatorem posiedzenia był Leszek Długołęcki – pełnomocnik Rektora ds. Klubu Partnerów.

 

Partnerzy:

Prezes Ryszard Brząkała ABC Serwis,

Dyrektor Elżbieta Solińska BZW BK,

Prezes Romuald Szeliga

i Dyrektor Izabela Mościska Crèdit Agricole Bank Polska SA,

pełnomocnik zarządu Katarzyna Libor-Mazur Instytut Medyczna SA,

Wiceprezes Andrzej Woźny Integrer SA,

Prezes Herbert Wirth KGHM,

Wiceprezes Anna Stryzik PAK,

Dyrektor Halina Szydło PEKAO,

Dyrektor Jarosław Skalik PZU Życie SA,

Dyrektor Marcin Czyczerski SITECH,

Dyrektor Rafał Kociszewski BRE Bank SA (kandydat).

Przedstawiciele Uczelni:

Edward Bratek kanclerz,

Leszek Długołęcki pełnomocnik Rektora ds. Klubu Partnera,

prof. Józef Dziechciarz dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów,

prof. Bogusław Fiedor – rektor ,

prof. Andrzej Gospodarowicz – prorektor ds. nauki,

Andrzej Idzikowski – zastępca kanclerza,

prof. Wanda Kopertyńska – dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką,

Krzysztof Małys – kwestor,

prof. Jerzy Niemczyk – prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału ZIF,

prof. Stefan Wrzosek – prorektor ds. dydaktyki,

Lucyna Wasylina – redaktor naczelna pisma uczelnianego PORTAL.

 

Program posiedzenia

1.  Powitanie przez Rektora prof. Bogusława Fiedora  // 2.  Wystąpienie Romualda Szeligi – Prezydenta Klubu Partnerów  // 3.  Wystąpienie inż. Andrzeja Idzikowskiego

4.  Wystąpienie prof. Wandy Kopertyńskiej  // 5.  Wystąpienie prof. Jerzego Niemczyka  //  6.  Wykład akademicki wygłosi prof. Bogusław Fiedor 

 

1.  Powitanie przez Rektora prof. Bogusława Fiedora

Przybyłych przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Klubie Partnerów powitał imiennie Rektor prof. Bogusław Fiedor. Następnie przedstawił Rafała Kociszewskiego (dyrektora BRE Banku S.A.) – instytucji, która już wkrótce zostanie przyjęta do Klubu Partnerów oraz przedstawicieli uczelni uczestniczących w spotkaniu.

2.  Wystąpienie Romualda Szeligi – Prezydenta Klubu Partnerów

Na posiedzeniu Klubu Partnerów we wrześniu 2011 r. pojawiła się propozycja organizacji na uczelni spotkań, podczas których instytucje zrzeszone w Klubie Partnerów prezentowałyby studentom swoje firmy. Romuald Szeliga, Prezes Zarządu Crèdit Agricole Bank Polska SA, obecny Prezydent Klubu Partnerów zgłosił propozycję, aby firma, której jest prezesem jako pierwsza zorganizowała Dzień Otwarty. Inicjatywa „Dzień Otwarty Partnera Uczelni” umożliwi studentom i pracownikom naukowym poznania działalności firmy (forma prezentacji dowolna – wybrana przez Partnera i skonsultowana z uczelnią).  

Podczas posiedzenia prezes Romuald Szeliga, Prezydent Klubu Partnerów zapoznał zebranych z przygotowanym programem aktywności Klubu na rok 2012. Wśród inicjatyw Klubu Partnerów są:

Dzień Otwarty Partnerów Uczelni.

Renowacja sal dydaktycznych.

Stypendia naukowe dla najlepszych studentów przyznane na rok akademicki 2012/2013.

Romuald Szeliga zapoznał zebranych z ogólną ideą tych zamierzeń.

Kierownictwo uczelni zaproponowało Partnerom współfinansowanie renowacji sal dydaktycznych na terenie campusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Romuald Szeliga zgłosił propozycję, aby uczelnia przedstawiła listę sal wymagających renowacji (wraz z szacunkowym kosztem remontu), w dalszej kolejności Partner wybierze salę i pokryje ustaloną z uczelnią część kosztów jej renowacji. Sala odnowiona przy udziale środków Partnera otrzyma tablicę pamiątkową z nazwą firmy.

►  W ramach projektu dotyczącego fundowania stypendiów naukowych dla najlepszych studentów (na rok akademicki 2012/2013) prezes Romuald Szeliga zaproponował, aby ufundować stypendia dla 5 osób po 1000 zł miesięcznie (w roku akademickim od października 2012 r. do czerwca 2013 daje to łączny koszt 45.000 zł).

Listę najlepszych studentów (z różnych wydziałów) przedstawi uczelnia. 

►  Prezes Romuald Szeliga zaproponował, aby Dzień Otwarty Crèdit Agricole Bank Polska na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się w dniu 23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek).

W programie Dnia Otwartego Crèdit Agricole Bank Polska planuje się, m.in.:

   organizację wykładów i warsztatów dla studentów uczelni prowadzone przez ekspertów banku,

►  ustawienie na terenie kampusu mobilnej placówki banku (tzw. CA mobil), wraz ze stoiskiem HR-owym i informacyjnym

►  loterię z nagrodami dla studentów

►  dodatkowo rozdawane będą ulotki, (wcześniej pojawią się na uczelni plakaty informujące o Dniu Otwartym Crèdit Agricole), animatorzy będą kierować studentów do miejsc gdzie odbywać się będą wykłady, warsztaty, prezentacje.

W tym dniu bank zorganizuje także Francuskie Popołudnie czyli degustację francuskich win i serów dla członków Klubu Partnerów i wybranych pracowników naukowych. Prezes Romuald Szeliga zaprosił członków Klubu do wizyty w trakcie Dnia Otwartego Crèdit Agricole Bank Polska.

Rektor prof. Bogusław Fiedor podziękował Romualdowi Szelidze za przygotowanie i prezentację programu działań Klubu Partnerów na rok 2012.

Rektor prof. Bogusław Fiedor wyjaśnił, że uczelnia jest zainteresowana wsparciem finansowym renowacji sal, gdyż system finansowania szkół wyższych w Polsce nie uwzględnia amortyzacji budynków (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie dotuje działalności odtworzeniowej uczelni) dlatego uczelnie muszą szukać innych źródeł finansowania remontów.

3.  Wystąpienie inż. Andrzeja Idzikowskiego

Wicekanclerz inż. Andrzej Idzikowski mówił ogólnie o potrzebach modernizacyjnych uczelni oraz o najbliższych planach poprawy jej infrastruktury. W bieżącym roku planuje się modernizacje 3 sal (przeciętny koszt to około 250 tys. zł., koszt modernizacji sali 113 w „Zetce” to około 350 tys.), w planach jest stworzenie sali wideokonferencyjnej. Andrzej Idzikowski z dumą poinformował zebranych o oddanym w ubiegłym roku obiekcie Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej wzbudzającym zachwyt i podziw gości odwiedzających uczelnię.

Andrzej Idzikowski podkreślił, że uczelnia proponuje udział w partycypacji kosztów, a nie finansowania całości modernizacji.

Rektor prof. Bogusław Fiedor wyjaśnił, że fundator będzie uhonorowany na kampusie uczelni w tzw. Holu Dobroczyńców, wyremontowana sala będzie mogła uzyskać tablicę z nazwą instytucji współfinansującej jej modernizację.

4.  Wystąpienie prof. Wandy Kopertyńskiej

Profesor Wanda Kopertyńska – dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką, przedstawiła osiągnięcia naukowo-badawcze uczelni i porównała osiągane w roku 2010 i 2011 wyniki w tym obszarze. Podkreśliła, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest w Polsce w czołówce najbardziej skutecznych uczelni (50% skuteczności) w zakresie pozyskiwania środków finansowych na zgłoszone granty do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Kopertyńska wykazała w liczbach 100% wzrost pozyskanych przez pracowników wydziałów środków do realizacji grantów naukowych (wyniki z roku 2010 i 2011: Wydział NE 404 granty  w 2011 r., wzrost do 707 grantów w 2011, Wydział ZIF z 430/888; Wydział IE z 229/421,Wydział GRIT z 274/408). Pracownicy uczelni aplikują także o finansowanie w projektach europejskich w takich programach, jak: Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci, współpraca transgraniczna, 7 Program Ramowy.

Rozwija się także współpraca z biznesem, m.in. realizowane są adresowane studia podyplomowe, wspólne projekty, studia doktoranckie. Nawiązano m.in. współpracę z firmą Santander (realizowane są lektoraty z języka hiszpańskiego z wykorzystaniem języka biznesowego, w planach wykłady i prezentacje o Hiszpanii, wyjazdy doktorantów na uczelnie hiszpańskie, współpraca z uczelnianym kołem naukowym); 12 stycznia 2012 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podpisano trójstronne porozumienie o współpracy naszej uczelni, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, otwierające nowe możliwości badawcze.

Profesor Wanda Kopertyńska podkreślała, iż pracownicy uczelni posiadają wysokie kompetencje merytoryczne i doświadczenie praktyczne w prowadzeniu badań podstawowych oraz o charakterze wdrożeniowym i eksperckim, zachęcała do współpracy, prosiła o zgłaszanie problemów organizacyjnych, finansowych i zarządczych, z którymi się firmy borykają. Przypominała o szerokich możliwościach edukacyjnych oferowanych przez uczelnię w ramach np. studiów podyplomowych.

Kontakt z Biurem Nauki i Współpracy z Gospodarką: tel. 71 36-80-137.

5.  Wystąpienie prof. Jerzego Niemczyka

Profesor Jerzy Niemczyk, prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału ZIF, zaprezentował bardzo interesujący projekt realizowany pod nazwą Forum Edukacji Biznesowej, którego misją jest kształcenie kompetencji biznesowych studentów oraz łączenie doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Od 2008 r. na spotkania ze studentami w ramach FEB zapraszani są przedstawiciele różnych instytucji gospodarczych, którzy w formie wykładów, spotkań, warsztatów przekazują studentom i absolwentom wiedzę związaną z praktyką prowadzenia i zarządzania biznesem. W trakcie bezpośredniej rozmowy z gościem-przedsiębiorcą studenci zadając wiele dociekliwych pytań uczą się sztuki rozwiązywania problemów, mogą uczyć się rozwijać postawy przedsiębiorcze i przywódcze prowadzenia biznesu.

W trakcie 3,5-letniej aktywności FEB odbyło się 90 spotkań z 87 wykładowcami, w spotkaniach uczestniczyło 7947 studentów (zarejestrowanych) oraz wielu, którzy przychodzą bez wpisywania się na listę na wykłady.

Od 2010 r. w ramach FEB działa projekt pn. Akademia Talentów. Jego ideą jest umożliwienie studentom pokazania własnych talentów (a w tym, umiejętności pracy zespołowej, analitycznego i syntetycznego myślenia). Zmagania studentów obserwują przedstawiciele firm współpracujących z FEB.

Konkursy w ramach Akademii Talentów są realizowane etapowo, a najlepsi przechodzą do kolejnych etapów:

  • I etap – indywidualne rozwiązywanie studium przypadku z zakresu zarządzania i finansów weryfikujące umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia w zakresie ekonomii i zarządzania,

  • II etap – gra biznesowa przygotowywana przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

  • III etap – warsztaty typu case study; uczestnicy po uprzednim podzieleniu na grupy rozwiązują przypadki przygotowane przez zaproszone firmy,

  • IV etap – symulacje rozmowy kwalifikacyjnej uczestników „Akademii Talentów” dopuszczonych do tego etapu z prezesami i dyrektorami zaangażowanymi w „AT”.

W opinii prof. Niemczyka zyskują wszyscy uczestnicy „Akademii Talentów”: studenci – wiedzę i umiejętności, uczelnia – wzbogaca ofertę kształcenia, firmy – korzystając z systemu praktyk lub staży (wspieranych przez Kuźnię Kadr) mają możliwość pozyskania interesujących studentów jako przyszłych pracowników, a także reklamę firmy (na stronie „AT”, w postaci mailingu, podczas wykładów) oraz możliwość angażowania studentów w rozwiązanie problemów firmy.

Profesor Jerzy Nemczyk zaprosił do współpracy, prowadzenia spotkań ze studentami. Informacje o projekcie na stronie http://www.feb.ue.wroc.pl/

6.  Wykład akademicki prof. Bogusława Fiedora

Ostatnim punktem spotkania był wykład akademicki pt. Nauki ekonomiczne a współczesność – modyfikacja paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauk, zaprezentowany przez Rektora prof. Bogusława Fiedora. Prelegent prof. Bogusław Fiedor przedstawił autorski pogląd na węzłowe problemy i wyzwania w rozwoju nauk ekonomicznych, mówił także o relacjach ekonomii i nauk społecznych i przyczynach zjawiska kryzysu.

Więcej informacji zawartych zostało w prezentacji oraz artykule będącym uzupełnieniem protokołu.